Các trang mạng đánh bạc online Nền tảng tin cậy

Chuyển tới nội dung

Quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người học

02.11.2023

Nhằm mục đích hỗ trợ người học trong thời gian học tập tại Các trang mạng đánh bạc online . Nhà trường thông báo thực hiện cơ chế một cửa như sau: 

1. Các thủ tục một cửa cho người học: 

Các biểu mẫu sử dụng cho lĩnh vực hành chính được đăng tải trên website Trường - mục “Biểu mẫu sinh viên”. Trường hợp không có biểu mẫu sử dụng cho một vấn đề cần giải quyết nào đó, người học lấy trực tiếp lấy mẫu đơn tại bộ phận một cửa.

2. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa 

2.1. Người học gửi trực tiếp cho bộ phận một cửa 

2.2. Yêu cầu phải được cụ thể bằng văn bản bao gồm đơn hoặc giấy đề nghị (biểu mẫu) trình bầy nội dung cần giải quyết kèm theo các văn bản

2.3. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơn, phiếu hẹn trả kết quả và chuyển bộ phận chức năng để giải quyết 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người học để bổ sung 

2.4. Giải quyết thủ tục và trả kết quả 

- Các đơn vị chức năng sau khi nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải có trách nhiệm giải quyết theo thời hạn quy định tại khoản 1 của quy định này và nộp lại kết quả cho bộ phận một cửa để trả cho người học. 

- Trường hợp đến hạn trả kết quả cho bộ phận một cửa mà chưa giải quyết xong đơn vị chức năng giải quyết hồ sơ phải 2 thông báo bằng văn bản cho bộ phận một cửa trong đó nói rõ lý rõ quá hạn thời gian trả kết quả 

2.5. Bộ phận một cửa sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị chức năng thì nhập vào sổ theo dõi và thực hiện như sau

 - Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả cho người học 

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với người học yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của đơn vị chuyên môn giải quyết

- Đối với hồ sơ không giảo quyết liên hệ với người học để trả lại kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ 

- Đối với hồ sơ đến hạn mà chưa giải quyết thay mặt đơn vị giải quyết xin lỗi người học và thông báo thời hạn mới trả kết quả 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả liên hệ với người học biết để nhận kết quả 

- Người học chưa nhận hồ sơ theo giấy hẹn trả kết quả thì kết quả hồ sơ được lưu giữ lại

3. Danh mục một cửa cho người học:

 


Bài viết khác